Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Việc Làm (P2)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 48
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
I forget.
Tôi quên.
aɪ fəˈgɛt.
I still have a lot of things to buy.
Tôi còn nhiều thứ phải mua.
aɪ stɪl həv ə lɒt əv θɪŋz tə baɪ.
I'm good.
Tôi khỏe.
aɪm gʊd.
I'm ready.
Tôi sẵn sàng.
aɪm ˈrɛdi.
I've seen it.
Tôi đã thấy nó.
aɪv siːn ɪt.
What do you do for work?
Bạn làm nghề gì?
wɒt dʊ jʊ dʊ fə wɜːk?
What do your parents do for work?
Bố mẹ bạn làm nghề gì?
wɒt dʊ jə ˈpeərənts dʊ fə wɜːk?
What does he do for work?
Anh ta làm nghề gì?
wɒt dəz hi dʊ fə wɜːk?
What does your father do for work?
Bố bạn làm nghề gì?
wɒt dəz jə ˈfɑːðə dʊ fə wɜːk?
What time do you go to work everyday?
Mỗi ngày bạn đi làm lúc mấy giờ?
wɒt taɪm dʊ jʊ gəʊ tə wɜːk ˈɛvrɪdeɪ?
What's the matter?
Có chuyện gì vậy?
wɒts ðə ˈmætə?
When do you arrive in the U.S.?
Khi nào bạn tới Mỹ?
wɛn dʊ jʊ əˈraɪv ɪn ðə juː.ɛs.?
When do you get off work?
Khi nào bạn xong việc?
wɛn dʊ jʊ gɛt ɒf wɜːk?
Where did you put it?
Bạn đã đặt nó ở đâu?
weə dɪd jʊ pʊt ɪt?
Where do you want to go?
Bạn muốn đi đâu?
weə dʊ jʊ wɒnt tə gəʊ?
Where does it hurt?
Đau ở đâu?
weə dəz ɪt hɜːt?

Bình luận (0)