Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Thời tiết (P1)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 30
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Come here.
Tới đây.
kʌm hɪə.
Do you think it'll rain today?
Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
dʊ jʊ θɪŋk ˈɪtl reɪn təˈdeɪ?
Do you think it's going to rain tomorrow?
Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
dʊ jʊ θɪŋk ɪts ˈgəʊɪŋ tə reɪn təˈmɒrəʊ?
Does it often snow in the winter in Massachusetts?
Trời có thường mưa tuyết vào mùa đông ở Massachusetts không?
dəz ɪt ˈɒf(ə)n snəʊ ɪn ðə ˈwɪntər ɪn ˌmæsəˈʧuːsɪts?
How's business?
Việc làm ăn thế nào?
haʊz ˈbɪznɪs?
Is it close?
Nó gần không?
ɪz ɪt kləʊs?
Is it possible?
Điều đó có thể không?
ɪz ɪt ˈpɒsəbl?
Is it ready?
Nó sẵn sàng không?
ɪz ɪt ˈrɛdi?
It costs 20 dollars per hour.
Giá 20 đô một giờ.
ɪt kɒsts 20 ˈdɒləz pɜːr ˈaʊə.
It hurts here.
Đau ở đây.
ɪt hɜːts hɪə.

Bình luận (0)