Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Thời tiết (P2)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 33
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
It will arrive shortly.
Nó sẽ sớm tới.
ɪt wɪl əˈraɪv ˈʃɔːtli.
It's far from here.
Nó cách xa đây.
ɪts fɑː frəm hɪə.
It's going to be hot today.
Hôm nay trời sẽ nóng.
ɪts ˈgəʊɪŋ tə bi hɒt təˈdeɪ.
It's north of here.
Nó ở phía bắc nơi này.
ɪts nɔːθ əv hɪə.
It's over there.
Nó ở đằng kia.
ɪts ˈəʊvə ðeə.
It's raining.
Trời đang mưa.
ɪts ˈreɪnɪŋ.
It's too late.
Muộn quá rồi.
ɪts tuː leɪt.
It's very important.
Nó rất quan trọng.
ɪts ˈvɛri ɪmˈpɔːtənt.
The roads are slippery.
Đường trơn.
ðə rəʊdz ə ˈslɪpəri.
What will the weather be like tomorrow?
Ngày mai thời tiết thế nào?
wɒt wɪl ðə ˈwɛðə bi laɪk təˈmɒrəʊ?
What's the room rate?
Giá phòng bao nhiêu?
wɒts ðə ruːm reɪt?

Bình luận (0)