Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 5: "E" Idiom

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 4
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
A certain item is no longer available. Or this idiom can also mean, to throw away.
Một mục nhất định không còn tồn tại. Hoặc thành ngữ này cũng có thể có ý nghĩa, vứt đi.
/ˈeɪti sɪks/
The show has come to an end. It's all over.
Giờ diễn đã hết, hạ màn
/ˈɛlvɪs hæz lɛft ðə ˈbɪldɪŋ/
Be optomistic, even difficult times will lead to better days.
Trong cái rủi có cái may. tức là dù bất cứ hoàn cảnh hay vấn đề nào đó xấu thì luôn tồn tại một mặt tốt đẹp nào đó.
/ˈɛvri klaʊd hæz ə ˈsɪlvə ˈlaɪnɪŋ/
Almost everything and anything has been included.
bất kỳ thứ gì
/ˈɛvrɪθɪŋ bʌt ðə ˈkɪʧɪn sɪŋk/

Bình luận (0)