Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 9: "I" Idiom

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 9
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
When you already have it good and get something on top of what you already have.
ICING ON THE CAKE nghĩa đen là lớp kem trứng để phủ lên bánh ngọt, và nghĩa bóng là một bổng lộc kèm thêm vào một tin mừng hay một điều gì tốt đẹp.
/ˈaɪsɪŋ ɒn ðə keɪk/
You are more likely to get in trouble if you have nothing to do.
Nhàn cư vi bất thiện
/ˈaɪdl hændz ɑː ðə ˈdɛvlz tuːlz/
When one thing goes wrong, then another, and another...
Khi mọi thứ có vẻ sai.
/ɪf ɪts nɒt wʌn θɪŋ, ɪts əˈnʌðə/
To be easily successful, especially when sexual or romantic.
Để thành công một cách dễ dàng, đặc biệt là khi có tình dục hoặc lãng mạn.
/ɪn laɪk Flynn/
To have something secured.
Để có một thứ gì đó an toàn.
/ɪn ðə bæg/
Nude.
Hoàn toàn khỏa thân.
/ɪn ðə bʌf/
An aggressive and bold confrontation.
In one's face' nghĩa là (một vấn đề, thái độ...) gây hấn hay khiêu khích rõ rành rành, không thể phớt lờ hay tránh né
/ɪn jɔː feɪs/
A two person conflict where both people are at fault.
IT TAKES TWO TO TANGO có nghĩa là nếu có một vấn đề liên quan đến hai người hay hai phe, thì cả hai cần hợp tác với nhau để giải quyết vấn đề đó.
/ɪt teɪks tuː tuː ˈtæŋgəʊ/
You frequently see the same people in different places.
quả đất tròn mà
/ɪts ə smɔːl wɜːld/

Bình luận (0)