Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 19: "S" Idiom

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Saved at the last possible moment.
Saved By The Bell có nghĩa là được cứu vãn vào phút chót
/seɪvd baɪ ðə bɛl/
Someone else who takes the blame.
Ai đó bị đổ lỗi khi bất cứ điều gì sai.
/ˈskeɪpgəʊt/
To escape and not have to pay.
Không phải trả tiền, miễn thuế
/ˈskɒtˈfriː/
To be very sick (with the flu or a cold).
Dùng khi họ đau nặng, thường thường là đau bụng.
/sɪk æz ə dɒg/
A paranormal sense that allows you to communicate with the dead.
Giác quan thứ sáu
/sɪksθ sɛns/
To detect somone in the group is betraying the others.
Tỏ ý nghi ngờ có một điều gì sai lầm hay giả dối.
/smɛl ə ræt/
A scamp.
Kẻ đáng khinh
/sʌn ɒv ə gʌn/
Someone who is left-handed.
người thuận tay trái
/ˈsaʊθpɔː/
The exact likeness or kind.
Spitting Image để chỉ hai người giống nhau như đúc
/ˈspɪtɪŋ ˈɪmɪʤ/
To do it all over again from the beginning.
Có nghĩa là bắt đầu ngay từ đầu.
/stɑːt frɒm skræʧ/

Bình luận (0)