Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 20: "T" Idiom

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
It is your decision this time.
Bạn muốn nói là đã đến lượt họ làm hoặc quyết định 1 việc gì đó để mọi việc có thể tiến triên
/ðə bɔːl ɪz ɪn jɔː kɔːt/
There are two choices and you have them both.
Khi bạn có được lợi thế từ cả hai cơ hội cùng một lúc.
/ðə bɛst ɒv bəʊθ wɜːldz/
While the bigger and stronger opponent might be alot more difficult to beat, when you do they suffer a much bigger loss.
Trèo cao ngã đau
/ðə ˈbɪgə ðeɪ ɑː ðə ˈhɑːdə ðeɪ fɔːl/
When one small burden after another creates an unbearable situation, the last straw is the last small burden that one can take.
Sự kiện sau cùng trong một chuỗi sự kiện và làm cho tình huống xấu thêm.
/ðə lɑːst strɔː/
Everything. All of it.
Toàn bộ nỗ lực. Bỏ ra toàn bộ những thứ bạn có.
/ðə həʊl naɪn jɑːdz/
After no success the first two times, the third try is a lucky one.
Quá tam ba bận
/θɜːd taɪmz ə ʧɑːm/
To get married.
kết hôn
/taɪ ðə nɒt/
A long time.
lâu dài, vô tận
/tɪl ðə kaʊz kʌm həʊm/
Something someone would say during a long and boring story in order to keep his/her audience from losing attention. Usually the story isn't shortened.
Không lòng vòng, vào ngay vấn đề chính, tóm lại là.
/tuː meɪk ə lɒŋ ˈstɔːri ʃɔːt/
To take the credit for something someone else did.
có nghĩa là ăn cắp công lao của ai đó, phổng tay trên công lao của ai đó, cướp lấy ngày trọng đại/khoảnh khắc vinh quang tuyệt vời của một người nào đó, giành hết sự chú ý của mọi người cho ng
/tuː stiːl ˈsʌmwʌnz ˈθʌndə/

Bình luận (0)