Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 151-160

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
fog
sương mù,,mảng mờ (trên phim âm bản),làm rối trí; làm rối rắm
Noun, verb /fɔ:g/ I'm in a complete fog about computer technology, I don't understand it at all
finance company
công ty tài chính
Noun 'faɪnæns'kʌmpənɪ A finance company is a business which lends money to people and charges them interest while they pay it back
foreign visitor
khách nước ngòai
Noun 'fɑ:rən'vɪzɪtər Vietnam to welcome 10 millionth foreign visitor in 2016
for instance
ví dụ, chẳng hạn
adv fɔr ˈɪnstəns In the electronics industry, for instance, 5,000 jobs are being lost.
formal
chính qui
adj ˈfɔrməl Qualified staff are trained formal
formal
trịnh trọng
adj 'fɔrml The items are placed formal in the glass cabinet.
formally
chính thức, trang trọng
adv ˈfɔrməli The professor greeted us very formally.
formal school system in Viet Nam
hệ thống trường chính quy ở Việt Nam
Noun ˈfɔrməl skul ˈsɪstəm ɪn Hanoi University is one of the regular formal school system in Viet Nam
fluent
lưu lóat
adj 'fluənt She's fluent in French.

Bình luận (0)