Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 411-420

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
thoughtful
trầm tư, tư lự
adjective /θɔ:tfl/ She looked at me with a thoughtful expression.
thoroughly
[một cách] hoàn toàn, [một cách] hoàn hảo; hết sức
adverbs /'θʌrəli/ after a hard day's work, I feel thoroughly tired
tertiary institution
bộ hồ sơ nhập học vào ĐH
Noun 'tə∫əri ,insti'tju∫n There is a tertiary institution in the table
tertiary study
việc học
Noun ˈtɜrʃəri ˈstʌdi What is tertiary study?
thief
tên trộm
Noun θiːf It's said that a barking dog puts off the opportunist thief.
to accompany
đi cùng, hộ tống
v ə'kʌmpəni Would you like me to accompany you to your room?
to admit
thừa nhận
v əd'mit I was too embarrassed to admit that I was scared.
to advertise
quảng cáo
v ['ædvətaiz] (v) quảng cáo It is most expensive to advertise at peak viewing times.

Bình luận (0)