Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 481-490

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
count
đếm; kể cả, gộp cả; có giá trị, có tầm quan trọng; được tính đến
verb kaʊnt Can you count the books on your shelf?
depend on
( + on, upon) phụ thuộc, tuỳ thuộc, tuỳ thuộc; dựa vào, ỷ vào, trông mong vào
verb dɪˈpend You can always depend on Andy to keep his promises
descend
đi xuống
verb /dɪˈsend/ The plane began to descend.
create
tạo ra, sáng tạo, gây ra, tạo nên, phong tước
verb /kriːˈeɪt/ God created the world
construct
xây dựng
verb /kənˈstrʌkt/ When was the bridge constructed?
contain
chứa,kiềm chế, nén lại,chặn lại,(tóan) có thể chia hết cho
verb /kən'tein/ what does that box contain?
control
kiểm tra, kiểm soát; điều khiển, chỉ huy
verb /kən'troul/ Please take your medication every day to control your high blood pressure
to consist of
bao gồm
v kənˈsɪst ʌv a dessert consisting of fruit and cream
to contact with
liên lạc với
v ˈkɑnˌtækt wɪð I contact with my family every day.

Bình luận (0)