Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 491-500

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
exchange
sự trao đổi, sự đổi chác, thị trường hối đoái,....
Noun, verb /iks't∫eindʒ/ he exchanged the blue jumper for a red one
explain
giải nghĩa, giải thích, thanh minh, lý giải
verb /ɪkˈspleɪn/ can you explain why you left?
develop
phát triển, [làm cho] biểu lộ ra, rửa, tráng (phim ảnh) ; hiện rõ (nói về hình ảnh trên phim), đầu tư khai thác
verb /dɪˈveləp/ the child is developing well
employ
thuê làm, nhận vào làm
verb ɪmˈploɪ she hasn't been employed for six months now
encourage
khuyến khích, cổ vũ, động viên
verb /ɪnˈkɜːrɪdʒ/ hey claim that some computer games encourage violent behaviour in young children.
export
xuất khẩu
verb /ɪkˈspɔːt/ American pop music has been exported around the world.
end up
kết thúc
v end up How did I end up here ?
to fail the exam
thi rớt
v feɪl ði ɪgˈzæm How to feel when you fail an exam
to fall in love with
phải lòng ai
v fɔl ɪn lʌv wɪð fall in love with the person who enjoys your madness, not an idiot who forces you to be normal

Bình luận (0)