Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 541-550

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
notice
thông báo; sự báo trước; chú ý
verb ˈnəʊtɪs She noticed that someone was following her.
mention
nói đến, kể đến, đề cập đến,
verb, noun /'men∫n/ that was not mentioned in this letter
manage
quản lý, điều hành, trông nom,chế ngự, kiềm chế; trông nom (trẻ con…),xoay xở được, tìm được cách
verb /'mænidʒ/ he manage the finances here
marry
cưới
verb /ˈmӕri/ She was 23 when she married Ben
to make full use of
sử dụng triệt để
v tu meɪk fʊl juz ʌv I will work as hard as necessary to make full use of my skills.
to make real effort
hết sức cố gắng
v tu meɪk riəl ˈɛfərt it was a real effort to stay awake through the film.
to memorize
ghi nhớ, học thuộc lòng
v tu ˈmɛməˌraɪz When I was at school, we were required to memorize a poem every week.
to move on
tiến lên
v tu muv ɑn the crowd is moving on ahead
to note down
ghi chép
v tu noʊt daʊn Selecting what to note down increases your understanding.

Bình luận (0)