Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 601-610

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
suppose
nghĩ rằng, cho là;giả sử;đề nghị
verb /sə'pəʊz/ what do you suppose he wanted?
to take a seat
ngồi lên gối
v tu teɪk ə sit Why don't you take a seat?
to take/assume the responsibility to sb for sth
chịu trách nhiệm với ai về điều gì đó
v tu teɪk/əˈsum ðə riˌspɑnsəˈbɪləti The politician assumed responsibility for his Party.
to take care of
chăm sóc
v tu teɪk kɛr ʌv Don't worry about me, I can take care of myself
to take out the garbage
đổ rác
v tu teɪk aʊt ðə ˈgɑrbɪʤ She take out the garbage in morning
to take part in
tham gia
v tu teɪk pɑrt ɪn She is take part in several TV programs and has released five albums.
to turn down
vặn nhỏ
v tu tɜrn daʊn When the market turns down, recruitment is one of the first areas companies look at to make savings.
to turn off the lights
tắt đèn
v tu tɜrn ɔf ðə laɪts If you are the last yo leave the room, please turn off the lights
to turn on the lights
mở đèn
v tu tɜrn ɑn ðə laɪts Someone please turn on the light

Bình luận (0)