Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

bài 4999: devil

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
He serves the devil.
Hắn ta thì độc ác.
hi sɜːvz ðə ˈdɛvl.
He's an artful devil!
Nó là một thằng cha xảo quyệt!
hiːz ən ˈɑːtfʊl ˈdɛvl!
You sly old devil!
Mày, đồ quỷ già láu cá!
jʊ slaɪ əʊld ˈdɛvl!
It's the devil of a way
Đường xa kinh khủng
ɪts ðə ˈdɛvl əv ə weɪ
What a little devil!
Đồ quỷ sứ!
wɒt ə ˈlɪtl ˈdɛvl!
He is a devil incarnate.
Anh ấy là hóa thân của quỷ dữ.
hi z ə ˈdɛvl ɪnˈkɑːnɪt.
The Devil tempted Adam and Eve.
Quỷ Xatang đã cám dỗ Adam và Eva.
ðə ˈdɛvl ˈtɛmptɪd ˈædəm ənd iːv.
My niece is a little devil.
Cháu gái tôi là một đứa quỷ quái.
maɪ niːs ɪz ə ˈlɪtl ˈdɛvl.
What the devil are you doing ?
Cậu làm cái quái gì đấy?
Wɒt ðə ˈdɛvl ə jʊ ˈdu(ː)ɪŋ ?
To work like the devil
Làm việc hăng quá
Tə wɜːk laɪk ðə ˈdɛvl

Bình luận (0)