Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

bài 5000: bolt

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
How about this orange bolt?
Súc vải màu cam này nhé?
haʊ əˈbaʊt ðɪs ˈɒrɪnʤ bəʊlt?
She always sits bolt upright.
Cô ấy luôn ngồi thật thẳng.
ʃi ˈɔːlweɪz sɪts bəʊlt ˈʌpraɪt.
Usan Bolt was first across the line.
Usan Bolt là người cán mức đầu tiên.
Usan bəʊlt wəz fɜːst əˈkrɒs ðə laɪn.
She made a bolt for the door.
Cô ta lao đến cửa.
ʃi meɪd ə bəʊlt fə ðə dɔː.
What does a lightning bolt tattoo symbolize?
Hình xăm một tia chớp tượng trưng cho cái gì?
wɒt dəz ə ˈlaɪtnɪŋ bəʊlt təˈtuː ˈsɪmbəlaɪz?
Did you remember to bolt the window?
Con có nhờ cài chốt cửa sổ không?
dɪd jʊ rɪˈmɛmbə tə bəʊlt ðə ˈwɪndəʊ?
Why did his body stand bolt upright?
Sao người hắn ta đứng cứng đơ vậy?
waɪ dɪd ɪz ˈbɒdi stænd bəʊlt ˈʌpraɪt?
I'll take a bolt of faultless cotton serge.
Tôi sẽ lấy một súc vải xéc cotton loại tốt.
aɪl teɪk ə bəʊlt əv ˈfɔːltlɪs ˈkɒtn sɜːʤ.
competition between bidders for this valuable painting has been keen
sự đua tranh giữa những người đấu giá để giành bức tranh quý này là rất gay go
ˌkɑmpəˈtɪʃən bɪˈtwin ˈbɪdərz fɔr ðɪs ˈvæljəbəl ˈpeɪntɪŋ hæz bɪn kin
We should bolt to the bran before action.
Chúng ta nên điều tra kĩ lưỡng trước khi hành động.
wi ʃəd bəʊlt tə ðə bræn bɪˈfɔːr ˈækʃ(ə)n.

Bình luận (0)