Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Những thành ngữ thông dụng (P2)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
How are you?
Bạn khỏe không?
haʊ ɑː juː?
How's work going?
Việc làm thế nào?
haʊz wɜːk ˈgəʊɪŋ?
Hurry!
Nhanh lên!
ˈhʌri!
I ate already.
Tôi đã ăn rồi.
aɪ ɛt ɔːlˈrɛdi.
I can't hear you.
Tôi không thể nghe bạn nói.
aɪ kɑːnt hɪə juː.
I don't know how to use it.
Tôi không biết cách dùng nó.
aɪ dəʊnt nəʊ haʊ tuː juːz ɪt.
I don't like him.
Tôi không thích anh ta.
aɪ dəʊnt laɪk hɪm.
I don't like it.
Tôi không thích nó
aɪ dəʊnt laɪk ɪt.
I don't speak very well.
Tôi không nói giỏi lắm
aɪ dəʊnt spiːk ˈvɛri wɛl.
I don't understand.
Tôi không hiểu
aɪ dəʊnt ˌʌndəˈstænd.
I don't want it.
Tôi không muốn nó
aɪ dəʊnt wɒnt ɪt.
I don't want that.
Tôi không muốn cái đó.
aɪ dəʊnt wɒnt ðæt.
I don't want to bother you.
Tôi không muốn làm phiền bạn
aɪ dəʊnt wɒnt tuː ˈbɒðə juː.
I feel good.
Tôi cảm thấy khỏe.
aɪ fiːl gʊd.
I get off of work at 6.
Tôi xong việc lúc 6 giờ.
aɪ gɛt ɒf ɒv wɜːk æt 6.

Bình luận (0)