Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 1: The

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 30
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
What's the matter ?
Có chuyện gì vậy ?
wɒts ðə ˈmætə
It was the best day of my life
Đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
ɪt wɒz ðə bɛst deɪ ɒv maɪ laɪf
You get paid by the hour
Bạn được trả lương theo giờ
juː gɛt peɪd baɪ ði ˈaʊə
The nights are getting longer.
Đêm trở nên dài hơn.
ðə naɪts ɑː ˈgɛtɪŋ ˈlɒŋgə.
I heard it on the radio.
Tôi đã nghe nó ở trên đài
aɪ hɜːd ɪt ɒn ðə ˈreɪdɪəʊ.
I dislike the man.
Tôi không thích người đàn ông đó.
aɪ dɪsˈlaɪk ðə mæn
So much the better
Càng nhiều càng tốt
səʊ mʌʧ ðə ˈbɛtə
The sooner the better
Càng sớm càng tốt
ðə ˈsuːnə ðə ˈbɛtə
The house at the end of the street.
Ngôi nhà ở phía cuối con đường.
ðə haʊs æt ði ɛnd ɒv ðə striːt.
The phone rang.
Điện thoại đổ chuông.
ðə fəʊn ræŋ.

Bình luận (0)