Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 781-790.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
impugn
công kích, bài bác
verb /ɪmˈpjuːn/ There were no real grounds for impugning the decision.
inaugurate
tấn phong (một quan chức hay vị lãnh đạo mới)
verb /ɪˈnɔːɡjəreɪt/ He will be inaugurated (as) President in January.
incarcerate
bỏ tù, tống giam, giam hãm
verb /ɪnˈkɑːsəreɪt/ Thousands were incarcerated in labour camps.
incessant
không dứt, liên miên
adjective /ɪnˈsesənt/ incessant noise/rain/chatter
incisive
sắc sảo, sâu sắc
adjective /ɪnˈsaɪsɪv/ incisive comments/criticism/analysis
incognito
ẩn danh
adverb /ɪnkɒɡˈniːtəʊ/ Movie stars often prefer to travel incognito.
incontrovertible
không thể chối cãi, hiển nhiên
adjective /ˌɪnˌkɒntrəˈvɜːtəbl/ incontrovertible evidence/proof
indefatigable
không biết mỏi mệt
adjective /ˌɪndɪˈfætɪɡəbl/ an indefatigable defender of human rights
infinitesimal
cực kì nhỏ
adjective /ɪn.fɪ.nɪˈtes.ɪ.məl/ infinitesimal traces of poison
infringe
vi phạm luật lệ
verb /ɪnˈfrɪndʒ/ The material can be copied without infringing copyright.

Bình luận (0)