Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

IELTS 871-880

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 60
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
transcend
vượt qua, hơn
verb /trænˈsend/ The best films are those which transcend national or cultural barriers.
truculent
hùng hổ, hung hăng, dữ tợn
adjective /ˈtrʌk.jʊ.lənt/ What do you want?’ he asked, sounding slightly truculent
ultra
cực kì, cực, siêu
prefix /ˈʌltrə/ ultra-expensive
unintentional
vô ý, không cố ý, không chủ tâm
adjective /ˌʌnɪnˈtentʃənəl/ Perhaps I misled you, but it was quite unintentional (= I did not mean to).
unleaded
không chứa chì (ít độc hại với môi trường)
adjective /ʌnˈledɪd/ Unleaded is cheaper than diesel.
unmanned
không có người điều khiển
adjective /ʌnˈmænd/ an unmanned spacecraft
unspoiled
không bị hư hỏng; không khó chịu, không khó tính (bởi việc được khen ngợi quá nhiều)
adjective /ʌnˈspɔɪlt/ She was an affectionate child and remarkably unspoiled.
upbeat
lạc quan, khả quan
adjective /ˈʌpˌbiːt/ The tone of the speech was upbeat.
uphold
ủng hộ, duy trì
verb /ʌpˈhəʊld/ We have a duty to uphold the law.
upmarket
thị trường cao cấp, hạng sang, hảo hạng
adjective /ˌʌpˈmɑːkɪt/ an upmarket restaurant

Bình luận (0)