Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

12 quotes that will encourage you to follow your passion - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
passion
đam mê
noun /ˈpæʃn/ She argued her case with considerable passion.
alive
còn sống; chưa chết
adjective /əˈlaɪv/ I was glad to hear you're aliveand well.
terrified
cảm thấy khiếp sợ, rất kinh hãi
adjective /ˈterɪfaɪd/ I'm terrified of losing you.
inspiration
nguồn cảm hứng.
noun /ˌɪnspəˈreɪʃn/ Dreams can be a rich source of inspiration for an artist.
success
sư thành công
noun /səkˈses/ I didn't have much success in finding a job.
boredom
sự chán nản, buồn chán
noun /ˈbɔːrdəm/ I started to eat too much out of sheer boredom.
most
nhiều nhất
determiner,pronoun /moʊst/ She had the most money of all of them.
capable
có khả năng; có năng lực; thạo; giỏ
adjective /ˈkeɪpəbl/ You are capable of better work than this.
nobody
không ai, không người nào
pronoun /ˈnoʊbədi/ Nobody is more common than no one in spoken English.
want
mong muốn, cần, đòi, phải
verb /wɔːnt/ Do you want some more tea?

Bình luận (0)