Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Landmark 81 welcomes foreign buyers - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 7
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
foreigners
những người nước ngoài, người ngoại quốc
noun /ˈfɒrɪnəz/ Are they all foreigners?
encourage
khuyến khích, cổ vũ, động viên
verb /ɪnˈkɜːrɪdʒ/ hey claim that some computer games encourage violent behaviour in young children.
appearance
sự xuất hiện, vẻ bên ngoài
noun /əˈpɪrəns/ Glossy appearance is nothingness.
extravagant
xa hoa, quá mức, quá độ; quá cao (giá cả); phung phí ngông cuồng; vô lý
adjective /ɪkˈstrævəɡənt/ I felt very extravagant spending £100 on a dress.
direct
chỉ dẫn, hướng dẫn, quản lý, diều khiển, ra lệnh, làm đạo diễn
adjective /daɪˈrekt/ They are in direct contact with the hijackers.
prosperity
phồn vinh, sung túc
noun /prɑːˈsperəti/ The country is enjoying a period of peace and prosperity.
suitable
phù hợp, vừa vặn
noun /ˈsuːtəbl/ Would now be a suitable moment to discuss my report?

Bình luận (0)