Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Japan nuclear watchdog approves one more reactor - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
decision
sự giải quyết (một vấn đề...); sự phân xử, sự phán quyết (của toà án); sự quyết định, quyết nghị
noun /dɪˈsɪʒn/ The decisions by the management committee will affect everyone in the company.
consultation
tham khảo ý kiến, sự tư vấn
noun /ˌkɑːnslˈteɪʃn/ The decision was taken after close consultation with local residents.
sensitive
nhạy cảm, dễ bị tổn thương
adjective /ˈsensətɪv/ She is very sensitive to other people's feelings.
decades
bộ mười, nhóm mười thời kỳ mười năm, thập kỷ
noun /dɪˈkeɪd/ Over the last decade, earnings rose faster than prices.
disaster
thảm họa
noun /dɪˈzæstər/ The discovery of the disease among sheep spells financial disaster for farmers.
electricity
điện năng
noun /ɪˌlekˈtrɪsəti/ The electricity is off
earthquakes
động đất
noun /ˈɜːθkweɪks / e earthquake measured 68 on the Richter scale.
evidence
bằng chứng, chứng cứ
noun /ˈevɪdəns/ There is convincing evidence of a link between exposure to sun and skin cancer.
unacceptable
không thể chấp nhận, không tán thành, không tha thứ; không chịu nổi
adjective /ˌʌnəkˈseptəbl/ Such behaviour is totally unacceptable in a civilized society.

Bình luận (0)