Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Ho Chi Minh City mulls over limitation of mini trucks in downtown areas - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 8
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
trucks
xe tải
noun /trʌks/ The truck is kaput.
planning
kế hoạch
noun /ˈplænɪŋ/ He works in planning.
currently
hiện thời, hiện nay
adverb /ˈkɜːrəntli/ The hourly charge is currently £35.
prohibitions
sự cấm; sự ngăn cấm, luật cấm, lệnh cấm
noun /ˌprəʊɪˈbɪʃənz / The prohibition of smoking in public areas is enforced.
merchandise
hàng hoá mua và bán; hàng hoá
noun /ˈmɜːrtʃəndaɪz/ These tokens can be exchanged for merchandise in any of our stores.
affect
kết quả, tác động, ảnh hưởng
verb /əˈfekt/ The condition affects one in five women.
suggested
gợi ý, đề nghị, đề xuất
verb /səɡˈdʒestid/ May I suggest a white wine with this dish, Sir?
rush
xông lên, lao vào
verb /rʌʃ/ We've got plenty of time; there's no need to rush.

Bình luận (0)