Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

The ocean is a strange place after dark - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 8
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
phenomena
hiện tượng
noun /fəˈnɒmɪnən/ Early retirement is a relatively new phenomenon in Britain.
location
địa điểm; vị trí
noun /ləʊˈkeɪʃn/ What is the exact location of the ship?
surface
bề mặt
noun /ˈsɜːfɪs/ We'll need a flat surface to play the game on.
reaction
phản ứng
noun /riˈækʃn/ My immediate reaction was one of shock.
predation
sự án thịt, lối sống ăn thịt ( ở động vật)
noun /prɪˈdeɪʃn/ Goldfish are particularly prone to predation by cats and birds such as herons.
simultaneously
đồng thời, xảy ra cùng một lúc, làm cùng một lúc
adverb /ˌsɪmlˈteɪniəsli/ The slowdown of the US economy occurred simultaneously with a downturn in Europe.
darkness
bóng đêm, bóng tối
noun /ˈdɑːknəs The house was plunged into total darkness when the electricity was cut off.
colour
màu sắc
noun /ˈkʌlə(r)/ Her hair is a reddish-brown colour.

Bình luận (0)