Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Unit 2: MY FRIEND’S HOUSE - PAIR

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
She parks her car in the street
Cô ấy đậu xe trên đường phố
ʃiː pɑːks hɜː kɑːr ɪn ðə striːt
This road takes you past the school
Con đường này sẽ đưa bạn qua khỏi trường học
ðɪs rəʊd teɪks juː pɑːst ðə skuːl
He went into the house
anh ta đi vào nhà
hiː wɛnt ˈɪntuː ðə haʊs
It was her dream to have a little cottage in the country
Đó là ước mơ của cô để có một ngôi nhà nhỏ trong nước
ɪt wɒz hɜː driːm tuː hæv ə ˈlɪtl ˈkɒtɪʤ ɪn ðə ˈkʌntri
The children were playing in the yard at the front of the school
Những đứa trẻ đang chơi trong sân trước trường học
ðə ˈʧɪldrən wɜː ˈpleɪɪŋ ɪn ðə jɑːd æt ðə frʌnt ɒv ðə skuːl
We had drinks on the hotel balcony
Chúng tôi đã uống rượu ở ban công khách sạn
wiː hæd drɪŋks ɒn ðə həʊˈtɛl ˈbælkəni
That dress is too small for you
Chiếc váy đó quá nhỏ đối với bạn
ðæt drɛs ɪz tuː smɔːl fɔː juː
This shirt isn't big enough
Áo sơ mi này không đủ rộng
ðɪs ʃɜːt ˈɪznt bɪg ɪˈnʌf
He's a very large child for his age
Cậu ta là một đứa trẻ lớn hơn so với độ tuổi của cậu ta
hiːz ə ˈvɛri lɑːʤ ʧaɪld fɔː hɪz eɪʤ
We drove down the avenue.
Chúng tôi lái xe xuống đại lộ.
wiː drəʊv daʊn ði ˈævɪnjuː

Bình luận (0)