Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

IELTS 71-80

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
destination
nơi đến, đích đến
noun /ˌdestɪˈneɪʃən/ popular holiday destinations like the Bahamas
determination
sự/lòng quyết tâm
noun /dɪˌtɜːmɪˈneɪʃən/ fierce/grim/dogged determination
develop
phát triển, nảy nở
verb /dɪˈveləp/ He's developed a real flair for management.
device
thiết bị, máy móc
noun /dɪˈvaɪs/ A smartphone is a device that everyone loves.
digital
kĩ thuật số
adjective /ˈdɪdʒɪtəl/ This phone is an excellent product of the digital age.
dilemma
tình trạng khó xử
noun /dɪˈlemə/ to face a dilemma
discharge
thải ra, đổ ra
verb /dɪsˈtʃɑːdʒ/ he river is diverted through the power station before discharging into the sea.
discipline
kỉ luật, tính kỉ luật
noun /ˈdɪsəplɪn/ You have to learn hard work and discipline.
distinguish
phân biệt
verb /dɪˈstɪŋɡwɪʃ/ At what age are children able to distinguish between right and wrong?
diversity
sự đa dạng
noun /daɪˈvɜːsəti/ Racial and ethnic diversity is spreading far beyond the coasts and into surprising places across the USA.

Bình luận (0)