Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Vietnam to draft law protecting transgender rights - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 6
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
transgender
chuyển đổi giới tính
adjective /trænzˈdʒendə(r)/ The march drew between 75, 000 and 125, 000 gay men, lesbians, bisexual and transgender people.
draft
bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế; bản dự thảo một đạo luật...)
noun /dræft/ I've made a rough draft of the letter.
identity
nhận đạng, sự giống nhau
noun /aɪˈdentəti/ Do you have any proof of identity?
allow
cho phép
verb /əˈlaʊ/ He is not allowed to stay out late.
submit
ghi nhận, xác nhận
verb /səbˈmɪt/ Completed projects must be submitted by 10 March.
community
cộng đồng
noun /kəˈmjuːnəti/ There is a strong sense of community in this town.

Bình luận (0)