Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

HCM City turns down tourist tax proposal - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 6
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
proposal
sự đề nghị, sự đề xuất; cầu hôn
noun /prəˈpəʊzl/ His proposal that the system should be changed was rejected.
donate
cho (tiền, hàng hoá..) (nhất là cho một tổ chức từ thiện); tặng; cúng
verb /dəʊˈneɪt/ He donated thousands of pounds to charity.
promotion
sự tăng tiến, sự khuyến khích, khuyến mại
noun /prəˈməʊʃn/ We are doing a special promotion of Chilean wines.
withdraw
rút lui, lui, rút khỏi, rút ra
verb /wɪðˈdrɔː/ Government troops were forced to withdraw.
diversify
đa dạng hóa
verb /daɪˈvɜːsɪfaɪ/ The company has been trying to diversify its business.
charge
phí, nhiệm vụ, bổn phận, trách nhiệm, thuế, tiền công phải trả
noun /tʃɑːdʒ/ We have to make a small charge for refreshments.

Bình luận (0)