Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

13 Things to Remember When Life Gets Rough - Part 2 - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 7
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
allow
cho phép
verb /əˈlaʊ/ He is not allowed to stay out late.
Instead
thay cho, thay vì
adverb /ɪnˈsted/ He didn't reply. Instead, he turned on his heel and left the room.
illusion
ảo giác, ảo ảnh, đánh lừa thị giác
noun /ɪˈluːʒn/ He could no longer distinguish between illusion and reality.
probably
hầu như chắc chắn
adverb /ˈprɒbəbli/ It was the best known and probably the most popular of her songs.
realize
nhận ra, thực hiện, thực hành (kế hoạch hy vọng...) thấy rõ, hiểu rõ, nhận thức rõ (việc gì...) tả đúng như thật; hình dung (việc gì...) đúng như thật
verb /ˈriːəlaɪz/ I don't think you realize how important this is to her.
situation
vị thế, địa thế, tình hình, tình trạng, hoàn cảnh
noun /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/ You could get into a situation where you have to decide immediately.
miraculous
thần diệu, huyền diệu kỳ lạ, phi thường
adjective /mɪˈrækjələs/ She's made a miraculous recovery.

Bình luận (0)