Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Visa free policy can attract millions of tourism dollars - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 7
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
compared
so sánh
verb /kəmˈpeəd / It is interesting to compare their situation and ours.
approve
chấp thuận; phê chuẩn; phê duyệt; chuẩn y; tán thành; ưng thuận; bằng lòng
verb /əˈpruːv/ I told my mother I wanted to leave school but she didn't approve.
forum
diễn đàn, toà án
noun /ˈfɔːrəm/ Television is now an important forum for political debate.
average
mức trung bình
adjective /ˈævərɪdʒ/ 40 hours is a fairly average working week for most people.
exemption
sự miễn thuế, giảm trừ thuế
noun /ɪɡˈzempʃn/ She was given exemption from the final examination.
report
báo cáo, tường thuật
verb /rɪˈpɔːt/ The findings are similar to those reported in previous studies.
expensive
đắt tiền, xa hoa
adjective /ɪkˈspensɪv/ Art books are expensive to produce.

Bình luận (0)