Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Women's housework should be part of GDP: researchers - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 8
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
value
giá trị (bằng tiền hoặc các hàng hoá khác mà có thể trao đổi được)
noun /ˈvæljuː/ The winner will receive a prize to the value of £1 000.
community
cộng đồng
noun /kəˈmjuːnəti/ There is a strong sense of community in this town.
contribution
sự đóng góp, sự góp phần; phần đóng góp, phần gánh vác
noun /ˌkɒntrɪˈbjuːʃn/ All contributions will be gratefully received.
worldwide
toàn cầu
adverb /ˈwɜːldwaɪd/ In her new job she travels worldwide as a consultant.
sponsor
người bảo đảm người đưa ra một đề nghị, người bảo lãnh, người bảo trợ
noun /ˈspɒnsə(r)/ The race organizers are trying to attract sponsors.
survey
cuộc điều tra khảo sát
noun /ˈsɜːveɪ/ A recent survey showed 75% of those questioned were in favour of the plan.
significant
có ý nghĩa; đầy ý nghĩa, quan trọng
adjective /sɪɡˈnɪfɪkənt/ There are no significant differences between the two groups of students.
incorporate
sáp nhập, hợp nhất, kết hợp chặt chẽ hợp thành tổ chức, hợp thành đoàn thể kết nạp vào tổ chức, kết nạp vào đoàn thể
verb /ɪnˈkɔːpəreɪt/ Many of your suggestions have been incorporated in the plan.

Bình luận (0)