Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Overexploited rivers dying - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 8
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
pollution
sự ô nhiễm
nuon /pəˈluːʃn/ Beaches are covered with pollution.
surface
bề mặt
noun /ˈsɜːfɪs/ We'll need a flat surface to play the game on.
suffer
trải qua, dung thứ, chịu đựng, đau; đau khổ; bị
verb /ˈsʌfə(r)/ Many companies are suffering from a shortage of skilled staff.
waste
bỏ hoang, không có người ở, không canh tác, không sử dụng, không thích hợp để sử dụng (đất; bỏ đi, vô giá trị, không được dùng nữa, bị thải đi
verb /weɪst/ Why waste money on clothes you don't need?
warn
cảnh báo; dặn ai đề phòng ai/cái gì
verb /wɔːn/ He warned us against pickpockets.
management
sự trông nom, sự quản lý sự điều khiển, ban quản lý, ban quản đốc, sự khôn khéo, sự khéo xử; mánh lới
noun /ˈmænɪdʒmənt/ The report blames bad management.
exploit
khai thác, bóc lột, lợi dụng
verb /ɪkˈsplɔɪt/ She realized that her youth and inexperience were being exploited.
committee
ủy ban
noun /kəˈmɪti/ She's on the management committee.

Bình luận (0)