Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 10: Correspondence

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 12
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
assemble
thu thập, lắp ráp, tập hợp
verb /ə'sembl/ All the students were asked to assemble in the main hall
beforehand
sẵn, có sẵn, trước, sớm
Adverb /bi'fɔ:hænd/ To speed up the mailing, we should prepare the labels beforehand
complication
sự phức tạp, sự rắc rối
Noun /ˌkɑːmplɪˈkeɪʃn/ She will have to spend two more days in the hospital due to complications during the surgery.
courier
người đưa tin, người đưa thư, người chuyển phát
Noun /'kuriə/ We hired a courier to deliver the package
express
nhanh, hỏa tốc, tốc hành.
Adjective /iks'pres/ It's important that this document be there tomorrow, so please send it express mail.
fold
nếp gấp, gấp lại
verb /fould/ Fold the letter into three parts before stuffing it into the envelope
layout
sự bổ trí trang giấy
Noun /ˈleɪaʊt/ There is no single correct layout for business letters
mention
(n) sự đề cập; (v) nói đến, đề cập đếm, đề xuất
Noun, verb /'menʃn/ You should mention in the letter that we can arrange for mailing the brochures as well as printing them
petition
(n) ‹sự/đơn› cầu xin, đơn kiến nghị, đơn thỉnh cầu; (v) cầu xin, kiến nghị
Noun, verb /pi'tiʃn/ The petition was photocopied and distributed to workers who will collect the neccessary signatures
proof
bằng chứng, chứng cớ
Noun /proof/ This letter was not proofed very carefully; it is full of typing mistakes
register
đăng ký, sổ, sổ sách, công- tơ
verb /'redʤistə/ You can register this mail for an additional $2.2
revise
đọc lại, xem lại, duyệt lại, sửa lại (bản in thử, đạo luật...)
verb /ri'vaiz/ The brochure was revised several times before it was sent to the printer

Bình luận (0)