Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

IELTS 21-30

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
assignment
việc được giao, nhiệm vụ
noun /əˈsaɪnmənt/ You will need to complete three written assignments per semester.
assist
giúp đỡ, hỗ trợ
verb /əˈsɪst/ Federal agents are assisting with the investigation.
atmosphere
bầu không khí (nghĩa bóng)
noun /ˈætməsfɪər/ This restaurant has a warm atmosphere
attitude
thái độ, quan điểm
noun /ˈætɪtjuːd/ It's a personal matter whether you choose stock from this company or from that because in the end it's an attitude of mind.
automatic
tự động
adjective /ˌɔːtəˈmætɪk/ Automatic cars aren't liked by many men.
balance
sự cân bằng
noun /ˈbæləns/ This newspaper maintains a good balance in its presentation of different opinions.
ban
(luật pháp) cấm
verb /bæn/ Chemical weapons are banned internationally.
barrier
rào cản (nghĩa bóng), trở ngại
noun /ˈbæriər/ the removal of trade barriers.
beneficial
có ích, có lợi
adjective /ˌbenɪˈfɪʃəl/ A good diet is beneficial to health.

Bình luận (0)