Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 11-20.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
aesthetic
(thuộc) mỹ học, thẩm mỹ
adjective /esˈθetɪk/ The works of art are judged on purely aesthetic grounds.
allegiance
lòng trung thành
noun /əˈliːdʒəns/ He affirmed his allegiance to the president.
alter
thay đổi; làm cho cái gì đó thay đổi
verb Prices did not alter significantly during 2007.
ambiguous
có nhiều hơn một cách hiểu; đa nghĩa
adjective /æmˈbɪɡjuəs/ "Internet culture" is an ambiguous term.
anomaly
sự dị thường
noun /əˈnɒməli/ the many anomalies in the tax system
anonymous
giấu tên, ẩn danh
adjective /əˈnɒnɪməs/ the largely anonymous perpetrators of terrorist acts
anticipate
đoán trước, liệu trước
verb /ænˈtɪsɪpeɪt/ We need someone who can anticipate and respond to changes in the fashion industry.
apparatus
dụng cụ, thiết bị cho một hoạt động
noun /ˌæpərˈeɪtəs/ Firefighters needed breathing apparatus to enter the burning house.
appeal
hấp dẫn, lôi cuốn
verb /əˈpiːl/ The idea of a vacation appeals to me.
appropriate
thích hợp, thích đáng
adjective /əˈprəʊpriət/ It seems that an apology is appropriate in this situation.

Bình luận (0)