Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 21-30

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
apt
thích hợp, đúng với hoàn cảnh
adjective /æpt/ The song would have been more apt for a bass voice.
arbitrary
tùy tiện
adjective /ˈɑːbɪtrəri/ The choice of players for the team seemed completely arbitrary.
artefact
vật được người tạo ra, có giá trị về văn hóa hay lịch sử
noun /ˈɑːtɪfækt/ All students will benefit from the study of primary sources and genuine artefacts from the past.
asylum
nơi tị nạn
/əˈsaɪləm/ There was a nationwide debate on whether the asylum laws should be changed.
articulate
diễn đạt suy nghĩ hoặc cảm xúc một cách rõ ràng bằng lời
verb /ɑːˈtɪkjəleɪt/ She struggled to articulate her thoughts.
aspect
khía cạnh; mặt
noun /ˈæspekt/ The book aims to cover all aspects of city life.
assert
khẳng định, quả quyết
verb /əˈsɜːt/ She continued to assert that she was innocent.
associate
gắn kết, kết nối (những ý nghĩ về người hoặc vật)
verb /əˈsəʊsieɪt/ I always associate the smell of baking with my childhood.
atom
nguyên tử
noun /ˈætəm/ the splitting of the atom
attribute
cho là do, quy cho
verb /əˈtrɪbjuːt/ She attributes her success to hard work and a little luck.

Bình luận (0)