Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 16 - 30

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 90
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
with
với, cùng [với]
preposition /wið/ He went with his friends.
on
tiếp; tiếp tục; tiếp diễn/ đang, đang có, đang hoạt động, đang mở/ vào; lên trên; ở trên,...
preposition /ɒn/ Your suitcase is on top of the wardrobe.
do
làm, thực hiện
verb /du:/ That was a really stupid thing to do.
say
nói; bảo/ đọc/ nói lên
verb /sei/ How do you say 'goodbye' in French?
this
này, đây
determiner /ðis/ This classroom is where I learned to read and write.
they
chúng nó, chúng, họ người ta
pronoun /ðei/ They say we're going to have a hot summer
at
ở, tại (chỉ vị trí) / vào, vào lúc, vào hồi (chỉ thời gian)
preposition /ət/ at the meeting
but
trái lại; mà là / nhưng /mà [lại] không
conjunction /bʌt/ /bət/ I have no choice but to leave.
we
chúng tôi, chúng ta
pronoun /wi:/ If you don't hurry up we'll be late.
his
của nó, của hắn, của ông ấy
determiner /hiz/ Alex is sitting over there with his daughter.
from
từ/ của (ai gửi tới)/ vì, do,...
preposition /'frəm/ This wine comes from France
that
đó, kia, ấy
determiner /'ðæt/ That book is a good read.
not
không (dùng với trợ động từ và động từ để tạo dạng phủ định)
adverb /nɒt/ I did not say so
n't
(như) not
adverb /nt/ haven't, can't, didn't, mustn't
by
bên cạnh, kề bên/ ngang qua; qua
preposition /bai/ The mailbox is by the bus stop.

Bình luận (0)