Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 1-10

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 60
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
abrasive
thô lỗ, cay nghiệt
adjective əˈbreɪsɪv an abrasive style/tone/comment
absolute
hoàn toàn
adjective ˈæbsəluːt a class for absolute beginners
abstract
lý thuyết, trừu tượng
adjective ˈæbstrækt abstract knowledge/principles
acclaim
ca ngợi, tán dương
verb əˈkleɪm This book has been widely acclaimed as a modern classic.
acute
nhanh nhạy, sắc sảo
adjective əˈkjuːt He is an acute observer of the social scene.
adamant
cứng rắn, cương quyết
adjective ˈædəmənt Eva was adamant that she would not come
address
diễn thuyết, có bài nói chuyện với ai
verb əˈdres to address a meeting
adept
tinh thông, giỏi làm điều gì khó
adjective æˈdept He became adept at getting even the shyest students to talk.
adherent
người ủng hộ/đi theo một đảng chính trị hay hệ tư tưởng
noun ədˈhɪərənt an adherent of free trade
adversely
xấu, tiêu cực
adverb ˈædvɜːsli Her health was adversely affected by the climate

Bình luận (0)