Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 71-80.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
convert
chuyển đổi, biến đổi
verb /kənˈvɜːt/ The hotel is going to be converted into a nursing home.
counterpart
bên tương ứng
noun /ˈkaʊntəpɑːt/ The Foreign Minister held talks with his Chinese counterpart.
convey
chuyển tải, thể hiện (ý tưởng, cảm xúc đến ai)
verb /kənˈveɪ/ Colours like red convey a sense of energy and strength.
correspond
tương tự; tương ứng
verb /ˌkɒrɪˈspɒnd/ Your account and hers do not correspond.
criterion
tiêu chí
noun /kraɪˈtɪəriən/ We have specific criteria to decide whether the students will pass.
crucial
quan trọng, cốt yếu
adjective /ˈkruːʃəl/ Their cooperation is crucial to the success of the project.
cumulative
tích lũy
adjective /ˈkjuːmjələtɪv/ The cumulative effect of human activity on the world environment.
curb
kiềm chế, hạn chế điều gì (đặc biệt là điều gì không tốt)
verb /kɜːb/ He needs to learn to curb his temper.
curious
tò mò, hiếu kì
adjective /ˈkjʊəriəs/ I was curious about his life in India.
cynical
tin rằng mọi người chỉ hành động vì lợi ích bản thân
adjective /ˈsɪnɪkəl/ Do you have to be so cynical about everything?

Bình luận (0)