Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 81-90.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
delegate
đại biểu
noun /ˈdelɪɡət/ The conference was attended by delegates from 56 countries.
debris
mảnh vỡ, mảnh vụn
noun /ˈdeibriː/ Emergency teams are still clearing the debris from the plane crash.
decay
quá trình suy tàn; tình trạng suy tàn
noun /dɪˈkeɪ/ tooth decay
defect
khuyết điểm; nhược điểm
noun /ˈdiːfekt/ a speech defect
deficit
sự thâm hụt, số tiền thiếu hụt
noun /ˈdefɪsɪt/ The trade deficit narrowed to $39 billion in November.
deliberate
cố ý
adjective /dɪˈlɪbərət/ This is a deliberate attempt to destroy the building.
demise
sự chấm dứt, sự thất bại (của một học viện, ý tưởng, công ty...)
noun /dɪˈmaɪz/ Losing this game will mean the team's demise.
derive
xuất phát từ, bắt nguồn từ
verb /dɪˈraɪv/ The word ‘politics’ is derived from a Greek word meaning ‘city’.
detect
nhận thấy, phát hiện ra
verb /dɪˈtekt/ This type of cancer is difficult to detect in its early stages.
devise
nghĩ ra, sáng chế
verb /dɪˈvaɪz/ A new system has been devised to control traffic in the city.

Bình luận (0)