Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 161-170.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
innovation
phát kiến
noun /ˌɪnəʊˈveɪʃən/ an age of technological innovation
integral
thiết yếu, cần thiết
adjective /ˈɪntɪɡrəl/ Music is an integral part of the school's curriculum.
integrity
sự chính trực, liêm minh
noun /ɪnˈteɡrəti/ a man of great integrity
intense
rất lớn; rất mạnh
adjective /ɪnˈtens/ The President is under intense pressure to resign.
intervene
xen vào, can thiệp
verb /ˌɪntəˈviːn/ She might have been killed if the neighbours hadn't intervened.
intrinsic
nội tại, thực chất bên trong
adjective /ɪnˈtrɪnsɪk/ the intrinsic value of education
involve
bao hàm, kéo theo (hệ quả hoặc cái gì đó thiết yếu/quan trọng)
verb /ɪnˈvɒlv/ Some great careers involve us working with children.
latent
ngấm ngầm, tiềm tàng, âm ỉ
adjective /ˈleɪtənt/ These children have a huge reserve of latent talent.
lateral
ở bên
adjective /ˈlæt.rəl/ the lateral branches of a tree
launch
bắt đầu (đặc biệt một hoạt động có tổ chức)
verb /lɔːntʃ/ to launch an appeal/an inquiry/an investigation/a campaign

Bình luận (0)