Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 201-210.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
obvious
rõ ràng, hiển nhiên
adjective /ˈɒbviəs/ It's all right if you don't like her style. But try not to make it so obvious.
overlap
sự gối lên nhau, sự chồng chéo
verb /ˌəʊvəˈlæp/ A fish's scales overlap each other
overview
(sự) khái quát
noun /ˈəʊvəvjuː/ The article presents an overview of the issues surrounding homelessness.
overwhelming
rất lớn và mạnh; áp đảo
adjective /ˌəʊvəˈwelmɪŋ/ The evidence against him was overwhelming.
paradigm
mẫu, mô hình
noun /ˈpærədaɪm/ a paradigm for students to copy
paradox
nghịch lí, mâu thuẫn
noun /ˈpærədɒks/ He was a paradox —a loner who loved to chat to strangers.
parameter
giới hạn
noun /pəˈræmɪtər/ to set/define the parameters
paramount
quan trọng nhất
adjective /ˈpærəmaʊnt/ This matter is of paramount importance.
particle
mảnh nhỏ (của cái gì)
noun /ˈpɑːtɪkl/ particles of dust
peculiar
kỳ dị
adjective /pɪˈkjuːliər/ a peculiar smell/taste

Bình luận (0)