Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 251-260.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
secular
không liên quan đến tôn giáo
adjective /ˈsekjələr/ We live in a largely secular society.
seek
tìm kiếm
verb /siːk/ We are seeking for the missing man in the entire county.
severe
cực kì trầm trọng hay nghiêm trọng
adjective /sɪˈvɪər/ I had a severe injury but luckily I am still alive.
sheer
chỉ là; đúng là, tuyệt đối; hoàn toàn (dùng để nhấn mạnh độ to, lớn)
adjective /ʃɪər/ The area is under threat from the sheer number of tourists using it.
sinister
có vẻ ác, có vẻ nguy hiểm; tạo cảm giác chẳng lành
adjective /ˈsɪnɪstər/ We needn’t assume that there was a sinister motive for what she did.
solidarity
sự đoàn kết, thống nhất
noun /ˌsɒlɪˈdærəti/ community solidarity
solitary
diễn ra một mình
adjective /ˈsɒlɪtəri/ She enjoys long solitary walks.
span
quãng thời gian
noun /spæn/ I worked with him over a span of six years.
specimen
mẫu, mẫu vật
noun /ˈspesəmɪn/ Astronauts have brought back specimens of rock from the moon.
spectacular
ngoạn mục
adjective /spekˈtækjələr/ It was a spectacular achievement on their part.

Bình luận (0)