Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 261-270.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
spectrum
quang phổ
noun /ˈspektrəm/ A spectrum is formed by a ray of light passing through a prism.
speculation
sự suy đoán
noun /ˌspekjəˈleɪʃən/ There was widespread speculation that she was going to resign.
spontaneous
ngẫu hứng, tự phát
adjective /spɒnˈteɪniəs/ a spontaneous offer of help
static
không di chuyển, thay đổi hoặc phát triển
adjective /ˈstætɪk/ The balance sheet provides a static picture of the financial position at a point in time.
statistics
số liệu thống kê
noun /stəˈtɪstɪk/ According to official statistics the disease killed over 500 people.
stimulate
kích thích, khuyến khích
verb /ˈstɪmjəleɪt/ The article can be used to stimulate discussion among students.
subsidy
tiền trợ cấp
noun /ˈsʌbsɪdi/ to reduce the level of subsidy
substantial
lớn, quan trọng
adjective /səbˈstænʃəl/ Microsoft has a substantial market share in office software market. Its products are used by 70 percent of personal computers around the world.
subtle
khó thấy, không dễ phát hiện
adjective /ˈsʌtl/ subtle colours/flavours/smells, etc.
sufficient
đủ, đủ dùng (cho một việc hay mục đích nào đó)
adjective /səˈfɪʃənt/ One sip should be sufficient.

Bình luận (0)