Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 281-290.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
trauma
chấn thương tâm lí, tổn thương
noun /ˈtrɔːmə/ the effects of trauma and stress on the body
trigger
gây ra một cách đột ngột
verb /ˈtrɪɡər/ Nuts can trigger off a violent allergic reaction.
triumph
thành tựu, chiến thắng
noun /ˈtraɪəmf/ one of the greatest triumphs of modern science
trivial
không quan trọng hoặc nghiêm trọng; không đáng bận tâm
adjective /ˈtrɪviəl/ a trivial detail
undergo
trải qua
verb /ˌʌndəˈɡəʊ/ to undergo tests/trials/repairs
undertake
đảm nhận, đảm trách
verb /ˌʌndəˈteɪk/ Students are required to undertake simple experiments.
utter
hoàn toàn, tuyệt đối
adjective utter That's complete and utter nonsense!
vague
mơ hồ
adjective /veɪɡ/ to have a vague impression/memory/recollection of something
valid
có giá trị, có hiệu lực; hợp lệ
adjective /ˈvælɪd/ This is not a valid bus pass because it was from yesterday.
variable
có thể thay đổi, khả biến
adjective /ˈveəriəbl/ The acting is of variable quality (= some of it is good and some of it is bad).

Bình luận (0)