Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 461-470.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
indiscriminate
chỉ hành động thiếu suy nghĩ, nhất là khi gây hại cho người khác
adjective /ˌɪndɪˈskrɪmɪnət/ indiscriminate attacks on motorists by youths throwing stones
ingenious
tinh xảo, tài tình, rất phù hợp cho một mục đích
adjective /ɪnˈdʒiːniəs/ an ingenious device
inhibit
ngăn chặn, kiềm chế
verb /ɪnˈhɪbɪt/ A lack of oxygen may inhibit brain development in the unborn child.
innate
bẩm sinh
adjective /ɪˈneɪt/ the innate ability to learn
innocuous
không có hại; vô thưởng, vô phạt
adjective /ɪˈnɒkjuəs/ It seemed a perfectly innocuous remark.
insatiable
không thể thoả mãn được, không chán
adjective /ɪnˈseɪʃəbl/ an insatiable appetite/curiosity/thirst
inscription
chữ khắc trên đá, kim loại hoặc bìa sách
noun /ɪnˈskrɪpʃən/ There was an inscription carved over the doorway.
insidious
âm ỉ, ngấm ngầm (gây ra tác hại nghiêm trọng)
adjective /ɪnˈsɪdiəs/ the insidious effects of polluted water supplies
inspire
truyền cảm hứng
verb /ɪnˈspaɪər/ The actors inspired the kids with their enthusiasm.
instantaneous
diễn ra ngay lập tức
adjective /ˌɪnstənˈteɪniəs/ an instantaneous response

Bình luận (0)