Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 491-500.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
ludicrous
phi lý; không thể xem là nghiêm túc
adjective /ˈluːdɪkrəs/ a ludicrous suggestion
luminous
phát sáng
adjective /ˈluːmɪnəs/ luminous paint
malice
ác tâm
noun /ˈmælɪs/ He sent the letter out of malice.
manipulate
kiểm soát, tác động ai/cái gì (thường bằng cách không trung thực)
verb /məˈnɪpjəleɪt/ She uses her charm to manipulate people
marketplace
thị trường
noun /ˈmɑːkɪtpleɪs/ Companies must be able to survive in the marketplace.
mediocre
xoàng; trung bình
adjective /ˌmiːdiˈəʊkər/ a mediocre musician/talent/performance
menace
mối đe dọa
noun /ˈmenɪs/ a new initiative aimed at beating the menace of illegal drugs
mercenary
lính đánh thuê
noun /ˈmɜːsənəri/ foreign mercenaries
mercenarynone
lính đánh thuê
nounnone /ˈmɜːsənəri/ foreign mercenaries
milestone
sự kiện quan trọng, cột mốc
noun /ˈmaɪlstəʊn/ This voyage marked an important milestone in the history of exploration.

Bình luận (0)