Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 521-530.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
overthrow
lật đổ
verb /ˌəʊvəˈθrəʊ/ The president was overthrown in a military coup.
painstaking
cần nhiều nỗ lực và sự tỉ mỉ
adjective /ˈpeɪnzˌteɪkɪŋ/ painstaking research
parody
ăn, thơ, âm nhạc, hành động,... nhại lại ai hoặc cái gì đó để giải trí hay gây cười
noun /ˈpærədi/ a parody of a horror film
partisan
thiên vị, thiên lệch
adjective /ˌpɑːtɪˈzæn/ Most newspapers are politically partisan.
pecuniary
(thuộc) tiền
adjective /pɪˈkjuːnjəri/ pecuniary advantage
penetrate
đâm thủng, xuyên qua
verb /ˈpenɪtreɪt/ The knife had penetrated his chest.
peril
(mối) hiểm nguy
noun /ˈperəl/ The country's economy is now in grave peril.
perish
diệt vong, chết, bỏ mạng
verb /ˈperɪʃ/ A family of four perished in the fire.
perpendicular
vuông góc
adjective /ˌpɜːpənˈdɪkjʊlər/ Are the lines perpendicular to each other?
perpetual
không ngừng, liên tục; vĩnh viễn
adjective /pəˈpetʃuəl/ the perpetual noise of traffic

Bình luận (0)