Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 531-540.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
perverse
ngang bướng, ngoan cố
adjective /pəˈvɜːs/ a perverse decision (= one that most people do not expect and think is wrong)
pigment
sắc tố
noun /ˈpɪɡmənt/ Haemoglobin is the red pigment found in blood.
poignant
sâu sắc
adjective /ˈpɔɪnjənt/ a poignant image/moment/memory, etc.
ponder
nghĩ ngợi (về cái gì)
verb /ˈpɒndər/ She pondered over his words.
precarious
bấp bênh, không ổn định; nguy hiểm
adjective /prɪˈkeəriəs/ He earned a precarious living as an artist.
predominant
chiếm ưu thế, trội hơn hẳn, nổi bật
adjective /prɪˈdɒmɪnənt/ a predominant feature
prerogative
đặc quyền
noun /prɪˈrɒɡətɪv/ In many countries education is still the prerogative of the rich.
presumption
giả định
noun /prɪˈzʌmpʃən/ There is a general presumption that the doctor knows best.
prevail
thịnh hành, thường xảy ra nhiều (ở một thời gian hay thời điểm)
verb /prɪˈveɪl/ We were horrified at the conditions prevailing in local prisons.
prevalent
phổ biến
adjective /ˈprevələnt/ a prevalent view

Bình luận (0)