Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 591-600.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
uphold
ủng hộ, duy trì
verb /ʌpˈhəʊld/ We have a duty to uphold the law.
utilitarian
mang tính hữu dụng, thiết thực
adjective /ˌjuːtɪlɪˈteəriən/ Like many factories, it's a very ugly utilitarian building.
vain
vô ích, không có kết quả
adjective /veɪn/ She closed her eyes tightly in a vain attempt to hold back the tears.
vanish
biến mất (một cách không thể giải thích)
verb /ˈvænɪʃ/ He turned around and vanished into the house.
versatile
đa tài, đa năng
adjective /ˈvɜːsətaɪl/ He's a versatile actor who has played a wide variety of parts.
vestige
dấu vết, vết tích (của cái gì đó đã từng tồn tại)
noun /ˈvestɪdʒ/ the last vestiges of the old colonial regime
violate
vi phạm, xâm phạm
verb /ˈvaɪəleɪt/ to violate international law
withhold
giữ lại, từ chối không cho
verb /wɪðˈhəʊld/ She was accused of withholding information from the police.
withstand
trụ lại, giữ vững
verb /wɪðˈstænd/ The materials used have to be able to withstand high temperatures.
zenith
điểm cao nhất, đỉnh cao
noun /ˈzenɪθ/ The rock band was at the zenith of its creative powers.

Bình luận (0)